22.7.09

Tauzik.


Ke

Kuliyyah Usuluddin.
No. Matrik M0911722.